تبلیغات
سینمای نوین 

 كار با وبلاگ سینمایی جزیره برف فیلم

دریافت عكس بازیگر: فقط نام اورا در قسمت جستوجو نوشته

مثال: برد پیت

دریافت بیوگرافی:بیوگرافی+اسم اورادرقسمت جستوجو نوشته

مثال: بیوگرافی برد پیت